UCHWAŁA ZARZĄDU Stowarzyszenia Akademia Współczesnych Uzależnień

UCHWAŁA ZARZĄDU

Stowarzyszenia Akademia Współczesnych Uzależnień

z siedzibą w Wołominie

nr 03/08/2019

z dnia 14 sierpnia 2019 r. 

Zwołuje się Walne Zebranie Członków sprawozdawczo wyborcze na dzień 15 września 2019 r. i zobowiązuje się osoby odpowiedzialne za prowadzenie strony internetowej organizacji do niezwłocznego zamieszczenia informacji o porządku obrad: 1. Powitanie

 2. Wybór przewodniczącego Zebrania i protokolanta

 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu

 4. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej

 5. Sprawy członkowskie

 6. Uchwalenie nowego statutu Stowarzyszenia

 7. Wybór komisji skrutacyjnej

 8. Wybór członków Zarządu

 9. Wybór członków Komisji Rewizyjnej

 10. Wystąpienie nowego Prezesa Zarządu

 11. Określenie programu działania na lata 2019-2024

 12. Wolne wnioski

 13. Zakończenie zebrania

 

 

Statut Stowarzyszenia „Misja”

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE
Rozdział II CELE I FORMY DZIAŁANIA
Rozdział III CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
Rozdział IV WŁADZE I REPREZENTACJA STOWARZYSZENIA
Rozdział V BIURO STOWARZYSZENIA

Rozdział VI MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
Rozdział VII ZMIANA STATUTU, LIKWIDACJA I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA POSTANOWIENIA KOŃCOWERozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1


Stowarzyszenie pod nazwą „Misja” zwane dalej "Stowarzyszeniem", jest stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

§2


Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Konin.

§3


Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§4


Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§5

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

§6

 

Stowarzyszenie może wystąpić o status organizacji pożytku publicznego.

 

§7

 

Stowarzyszenie ma prawo używania własnych pieczęci, oznak i znaków (logo) organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów, a także ma prawo posiadać odznakę członkowską.

 

§8

 

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków i wolontariuszy niebędących członkami Stowarzyszenia. Do prowadzenia działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, także spośród swoich członków.

 


Rozdział II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA


§9

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. udzielanie pomocy zdrowotnej psychologicznej i socjalnej rodzinie,

 2. wspieranie programów, środowisk zawodowych, organizacji społecznych i instytucji świadczących pomoc zdrowotną, psychologiczną i socjalną rodzinie,

 3. wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości.

 

§10

 

Cele określone w §9 Stowarzyszenie realizuje przez:

 1. organizację imprez, programów i szkoleń z zakresu ochrony zdrowia, oraz innych usług związanych z realizacją programów z zakresu ochrony zdrowia, w tym edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia,

 2. upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy,

 3. organizowanie warsztatów/szkoleń edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych między innymi uświadamiających konsekwencje związane z różnego typu uzależnieniami,

 4. prowadzenie warsztatów/szkoleń edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych między innymi uświadamiających konsekwencje związane z różnego typu uzależnieniami,

 5. sprzedaż detaliczna książek, programów komputerowych,

 6. wspieranie działań promujących rodzinę i macierzyństwo, w tym organizacja szkoleń z zakresu umiejętności wychowawczych dla rodziców,

 7. prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem,

 8. organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami patologią poprzez stwarzanie możliwości uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, edukacyjnych, artystycznych lub sportowych,

 9. organizowanie wyjazdów szkoleniowo – integracyjnych dla młodzieży,

 10. wspieranie działań pomocowych, interwencyjnych oraz naprawczych wobec rodzin dotkniętych uzależnieniami i patologiami społecznymi oraz podejmowanie działań zapobiegawczych wobec rodzin w sytuacjach kryzysowych,

 11. prowadzenie działalności profilaktycznej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, oraz innym uzależnieniom poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego,

 12. organizacja zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży,

 13. organizowanie szkoleń i konferencji mających na celu podniesienie kompetencji Organizacji do realizacji zadań publicznych w partnerstwie oraz pozyskiwaniu środków EFS,

 14. działalność profilaktyczna związana z patologiami społecznymi,

 15. przeciwdziałanie bezrobociu,

 16. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi,

 17. współdziałania z innymi instytucjami i organizacjami tego typu w kraju i za granicą,

 18. nawiązanie dialogu społecznego i włączanie partnerów społecznych do działań związanych z celem statutowym,

 19. doradztwo i pomoc organizacyjną lub rzeczową dla członków oraz innych podmiotów współpracujących w realizacji celów statutowych,

 20. działalność dobroczynną (imprez i zbiórek charytatywnych)

 21. samopomocowych form rozwiązywania problemów społecznych,

 22. infrastrukturę zapewniającą realizację celów statutowych,

 23. prowadzenie stron internetowych o tematyce związanej z celami statutowymi,

 24. organizowanie i prowadzenie stałych i okazjonalnych akcji finansujących działalność statutową Stowarzyszenia,

 25. współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi, prywatnymi, samorządowymi i społecznymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego zainteresowanymi problemami uzależnień oraz pomocy rodzinie,

 26. działalność charytatywną i pomoc społeczną,

 27. promocję i organizację wolontariatu,

 28. inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom, a w szczególności:

 1. grup samopomocowych,

 2. grup wsparcia,

 3. terapii psychologicznej.

W tym między innymi: erotomania internetowa, socjomania internetowa, uzależnienie od sieci, przeciążenie informacyjne, uzależnienie od komputera, gier komputerowych,

29) przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych,

30) wsparcie dla osób starszych w ich codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania,

31) pomoc w utrzymywaniu kondycji psychofizycznej,

32) aktywizacja osób starszych w celu podejmowania działań zmierzających do poprawy

jakości ich życia,

33) odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, poszerzanie i zdobywanie wiedzy oraz

zaspokojanie potrzeb kulturalnych, towarzyskich,

34) wsparcie rodzin osób starszych w opiece nad nimi,

35) poprawa sytuacji ekonomicznej osób starszych

36) prowadzenie terapii zajęciowo-sportowej, rehabilitacji oraz masażu

37) prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz ogólnokulturalnych

38) prowadzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych

39) pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy w rodzinie oraz dla sprawców przemocy.

 

§11

 

Realizując cele zawarte §9 statutu, Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność statutową. Działalność odpłatna pożytu publicznego może obejmować:

 1. prowadzenie terapii zajęciowo-sportowej, rehabilitacji oraz masażu,

 2. prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz ogólnokulturalnych,

 3. prowadzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych,

 4. pomoc psychologicznej dla ofiar przemocy w rodzinie oraz dla sprawców przemocy,

 5. prowadzenie warsztatów/szkoleń oraz terapii psychologicznej, w tym między innymi: erotomania internetowa, socjomania internetowa, uzależnienie od sieci, przeciążenie informacyjne, uzależnienie od komputera, gier komputerowych,

 6. prowadzenie stacjonarnego ośrodka leczenia, terapii i rehabilitacji uzależnień,

 7. prowadzenie poradni profilaktyki, leczenia i terapii uzależnień

 8. prowadzenie poradni profilaktyczno–konsultacyjnej,

 9. prowadzenie hostelu postrehabilitacyjnego dla osób uzależnionych.

Wszystkie inne działania wymienione w celach statutowych Stowarzyszenia pełnią funkcję nieodpłatną.

 

 

§12


1. Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może również zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw,

2. Zatrudniony pracownik może być członkiem Stowarzyszenia.

 

§13

Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powołać inne organizacje

w granicach prawem dopuszczalnych.

 

 

§14

 

Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi.

 

 

§15

 

Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej.

 


Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§16

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków:

 1. zwyczajnych,

 2. wspierających,

 3. honorowych.

 

§17

 

Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się na podstawie uchwały Zarządu podjętej po rozpatrzeniu uprzednio złożonego wniosku przez zainteresowanego. Zarząd może przygotować wzór wniosku (deklaracji) członkostwa zwyczajnego i wspierającego.

 

 

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI

 

§18

 

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel polski lub cudzoziemiec, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, także nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający rekomendację, co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia, pod warunkiem uprzedniego pisemnego zaakceptowania celów statutowych Stowarzyszenia.

 2. Członkowie założyciele z chwilą rejestracji Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi

§19

 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

 1. do czynnego i biernego prawa wyborczego na zasadach określonych postanowieniami niniejszego Statutu,

 2. uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

 3. składać wnioski i opinie oraz inspirować działania zmierzające do realizacji celów Stowarzyszenia,

 4. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego statutowymi celami.

 

 

 

§20

 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

 1. przestrzegać oraz sumiennie wykonywać postanowienia Statutu Stowarzyszenia oraz uchwały jego władz,

 2. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

 3. popierać działania podejmowane przez Stowarzyszenie i brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,

 4. regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie w określonej wysokości.

 

 

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY

 

§21

 

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która akceptuje cele Stowarzyszenia i pragnie wspierać działalność Stowarzyszenia poprzez świadczenie pomocy finansowej lub organizacyjnej.

 2. Kandydat na członka wspierającego powinien posiadać rekomendację, co najmniej trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

§22

 

Członek wspierający ma prawo:

 1. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym,

 2. uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.

 

§23

 

Członek wspierający jest zobowiązany:

 1. godnie reprezentować Stowarzyszenie i dbać o jego dobre imię,

 2. służyć radą oraz wsparciem w zadeklarowanym zakresie Stowarzyszeniu i jego członkom.

 

 

 

CZŁONKOWIE HONOROWI

 

§24

 

 1. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje się osobom fizycznym, w uznaniu ich szczególnych zasług dla działalności Stowarzyszenia lub realizacji jego celów statutowych,

 2. Utrata członkostwa honorowego Stowarzyszenia nastąpić może wyjątkowych przypadkach rażącego sprzeniewierzenia się celom Stowarzyszenia,

 3. Utrata i nadanie członkostwa honorowego następuje na mocy uchwały Zarządu.

 

§25

 

Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, nie mają żadnych obowiązków mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 

 

USTANIE CZŁONKOWSTWA

ORAZ WYKLUCZENIE CZŁONKA

 

§26

 

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

 1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,

 2. wykluczenie przez Zarząd:

 1. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami władz Stowarzyszenia,

 2. za nieusprawiedliwione nie uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia,

 3. za zaleganie z opłatą składki członkowskiej za okres pół roku,

 4. na pisemny umotywowany wniosek co najmniej trzech członków Stowarzyszenia,

 5. z powodu utraty praw obywateskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

 6. śmierć członka, oraz utraty osobowości prawej przez osoby prawne.

 

§27

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia uchwały. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

 


Rozdział IV
WŁADZE I REPREZENTACJA STOWARZYSZENIA

§28

 

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat.

 2. W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, dany organ będzie uprawniony do uzupełnienia swojego składu poprzez dokooptowanie do 1/3 składu pochodzącego z wyboru w drodze uchwały odpowiednio Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

 3. Dokooptowany członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej sprawuje funkcję do końca kadencji, na którą został powołany członek w miejsce, którego następuje dokooptowanie.

 4. W trybie kooptacji można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

§29

 

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym lub tajnym.

 

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA

 

§30

 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 

§31

 

 1. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

 2. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma na Walnym Zebraniu Członków jeden głos.

 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

 4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków wybierany każdorazowo spośród obecnych na zebraniu uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.

 5. Z Walnego Zebrania Członków sporządzany jest protokół, który podpisują Przewodniczący Walnego Zebrania Członków oraz Protokolant Zebrania.

 

§32

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,

 2. zmiana Statutu,

 3. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

 4. rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy członków oraz odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia,

 5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,

 6. powoływanie pełnomocnika do podpisywania umów z członkami stowarzyszenia,

 7. podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 8. Inne sprawy należące do kompetencji Walnego Zebrania Członków stosownie do postanowień niniejszego Statutu lub przepisów prawa.

 

§33

 

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§34

 

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć nie później niż w terminie 6miesięcy po zakończeniu danego roku kalendarzowego.

 2. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinno być w szczególności:

 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

 2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy,

 3. podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium

 4. podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w innych organizacjach krajowych i zagranicznych

 5. uchwalanie wysokości składek członkowskich Stowarzyszenia oraz zasad ich opłacania.

§35

 

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd.

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek, co najmniej 50% (pięćdziesięciu procent) członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd w przewidzianym terminieWalnego Zebrania Członków lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków prawo zwołania Walnego Zebrania Członków przysługuje Komisji Rewizyjnej.

 

§36

 

 1. Walne Zebranie Członków zwołuje się w sposób określony uchwałą Walnego Zebrania Członków, co najmniej na 14 (czternaście) dni przed terminem zwołania Walnego Zebrania Członków.

 2. Zarząd może dodatkowo informować o zwołaniu Walnego Zebrania Członków poprzez zawiadomienia przesłane za pomocą poczty elektronicznej.

 3. Nie otrzymanie przez Członka zawiadomienia za pomocą poczty elektronicznej o terminie Walnego Zebrania Członków nie stanowi podstawy do uznania zebrania za nieważne.

 4. Walne Zebranie Członków rozpatruje sprawy uwzględnione w porządku obrad.

 5. Członkowie Stowarzyszenia reprezentujący, co najmniej 20% ogółu członków Stowarzyszenia mają prawo zgłosić sprawę do porządku obrad wraz z załączonym projektem uchwały najpóźniej na 1 dzień przed terminem zwołania Walnego Zebrania Członków.

 6. Zarząd ma prawo do umieszczania poszczególnych spraw w porządku obrad nie później niż do otwarcia Walnego Zebrania Członków.

 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd w sposób przewidziany dla Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków lub za pomocą poczty elektronicznej, co najmniej na 7 (siedem) dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

 

ZARZĄD

 

§37

 

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.Spośród członków zarządu Walne Zebranie Członków wybiera w kolejności Prezesa, Wiceprezesa.

 2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy. W przypadku nie wybrania nowego składu Zarządu do reprezentacji Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu ostatniej kadencji.

 3. Członkowie Zarządu powoływani są spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 4. W przypadku złożenia przez członka Zarządu rezygnacji, jego mandat oraz obowiązek sprawowania funkcji wygasająz upływem jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

 5. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odwołania w przypadkach:

 1. skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres trzech miesięcy,

 2. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,

 3. śmierci członka.

6. W przypadku wygaśinęcia mandatu członka Zarządu organ może uzupełnić swój skład poprzez dokoptowanie spośród członków uprawnionych do głosowania w ilości nie przekraczającej połowy pierwotnie wybranego składu.

 

 

§38

 

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków i kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków,

 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

 3. opracowywanie strategii działania Stowarzyszenia,

 4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

 5. zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia,

 6. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami w ramach budżetu,

 7. przyjmowanie nowych członków i prowadzenie ich ewidencji personalnej,

 8. przyjmowanie zapisów, dotacji, darowizn i innych przysporzeń,

 9. sprawowanie nadzoru nad działalnością Biura Stowarzyszenia,

 10. opracowywanie i zatwierdzanie wzoru pieczęci i znaku graficznego (logo) Stowarzyszenia,

 11. opracowywanie i przyjmowanie procedur obowiązujących w Stowarzyszeniu,

 12. realizacja projektów/grantów na dofinansowanie przedsięwzięć,

 13. rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy,

 14. przedstawianie do wiadomości Walnego Zebrania Członków sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Stowarzyszenia.

 

§39

 

Zarząd, z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, może uchwałą zlecić przeprowadzenie audytu finansowego po akceptacji kosztów zlecenia przez Walne Zebranie Członków.

 

§40

 

1.Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo albo Wiceprezes jednoosobowo

2. Stowarzyszenie może być również reprezentowane przez pełnomocników powoływanych przez Zarząd Stowarzyszenia w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.

 

§41

 

 1. Zarząd Stowarzyszenia przedstawia Komisji Rewizyjnej, w terminie do 15 maja każdego roku, a następnie Walnemu Zebraniu Członków coroczne sprawozdanie działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy.

 2. Zarząd zobowiązany jest na żądanie Komisji Rewizyjnej lub któregokolwiek z jej członków udzielać wszelkich informacji oraz przedstawiać niezbędne dokumenty dotyczące działalności Stowarzyszenia lub Zarządu.

 

§42

 

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu chyba, że niniejszy Statut przewiduje w danej sprawie inną większość.

 2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, decydujący głos ma Prezes Zarządu.

 

§43

 

Zarząd Stowarzyszenia może uchwalić regulamin określający organizację oraz sposób funkcjonowania Zarządu.

 

 

Komisja Rewizyjna

 

§44

 

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. Spośród członków Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Członków wybiera na funkcję Przewodniczącego.

 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat. Mandaty członków Komisji Rewizyjnej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy.

 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są spośród zwyczajnych członków Stowarzyszenia.

 5. W przypadku złożenia przez członka Komisji Rewizyjnej rezygnacji, jego mandat oraz obowiązek sprawowania funkcji wygasaz upływem jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

 6. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem odwołania w przypadkach:

 1. skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres trzech miesięcy,

 2. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,

 3. śmierci członka.

 

§45

 

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. ocena corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia w zakresie ich zgodności z księgamidokumentami jak i ze stanem faktycznym,

 2. przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania wykonania obowiązków,

 3. występowanie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

 4. wyznaczanie ze swojego składu osoby do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach z członkiem Zarządu w razie nie wybrania Pełnomocnika przez Walne Zebranie Członków.

 1. Komisja Rewizyjna nie posiada uprawnień do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Stowarzyszenia.

 

§46

 

   1. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 2 (dwóch) członków Komisji Rewizyjnej.

   2. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

§47

 

Komisja Rewizyjna może uchwalić regulamin określający organizację oraz sposób jej funkcjonowania.

 

 

 

ROZDZIAL V

BIURO STOWARZYSZENIA

 

§48

 

Stowarzyszenie i jego organy mogą realizować cele statutowe przy pomocy Biura Stowarzyszenia.

 

§49

 

1. Pracami Biura kieruje Prezes Zarządu.

2. Pracowników Biura zatrudnia Prezes Zarządu, działając w imieniu Zarządu.

3. Zarząd może uchwalić regulamin określający organizację oraz sposób funkcjonowania Biura.

 

 

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

§50

 

1. Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz finanse,

2. Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe poprzez:

a) składki członkowskie,

b) darowizny, spadki i zapisy,

c) dochody z majątku Stowarzyszenia,

d) ofiarność publiczną,

e) dotacje,

f) lokaty

g) wpływy z nawiązek,

h) kredyty i pożyczki bankowe,

i) dotacje pozyskane z funduszy pomocowych Unii Europejskiej i budżetu państwa,

j) przychody uzyskane za oddane usługi,

k) dochody z działalności statutowej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

l) wpływy z 1%.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

ROZDZIALVII
ZMIANA STATUTU, LIKWIDACJA I ROZWIĄZANIE

STOWARZYSZENIA

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§51

 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

 

§52

 

    1. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa Stowarzyszenie podlega rozwiązaniu i likwidacji zgodnie z przepisami prawa właściwymi w tym zakresie.

    2. Rozwiązanie Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

    3. W przypadku podjęcia uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.

    4. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków uchwałą decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia na określony cel.

 

§53

 

Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

 

§54

 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).

TELEFON: +48 882 - 055 -978
Polska
NIP: 1251631394; REGON: 36090124700000